XarxaSeguraIB© 2007


llibre: menors tic 6 14 anys llibre: joves tic 15 16 anys

recomanacions

Professors i professores:

Internet a l'escola

Les Noves Tecnologies a l'Escola

Al llarg de la seva història l'Escola ha intentat donar resposta a les noves realitats de la societat, modificant i introduint determinats elements, més tard o més d'hora, amb la finalitat d'adaptar-se a les demandes d'un món que està en contínua evolució. Els canvis socials han provocat que l'Escola, un dels principals agents educatius, adeqüi la seva funció, els seus continguts i el seu quefer a les necessitats de les persones.
Una de les peculiaritats que caracteritza la societat de la informació és que situa l'educació en una posició central, com a eix vertebrador de l'accés al coneixement, i la converteix, d'aquesta manera, en una prioritat de cara al desenvolupament econòmic i social, més enllà del seu paper originari com a institució a càrrec del desenvolupament i la socialització de les persones. Aquesta transformació -i el rol central que es confereix a l'educació en el nou ordre social- provoca la transformació total dels plantejaments educatius heretats de la societat post-moderna.
Aquesta transformació és basa fonamentalment en dos argumentacions: per una part estem al davant de la necessitat de que els alumnes adquireixin capacitats per tal d'aprendre de "manera autònoma" al llarg de la vida i siguin capaços d'utilitzar la informació emmagatzemada digitalment per tal de personalitzar-la i generar coneixements adequats per les necessitats que se'ls presentaran; i per altra part, estem al davant de la necessitat d'aconseguir una major personalització en els processos educatius enfront del perill que representen noves formes d'exclusió social lligades a la transformacions sorgides de la revolució digital que vivim al llarg dels darrers anys.
Així, l'escola transforma el seu rol com a agent de transmissió de coneixements i passa a convertir-se en un agent "capacitador" per a que els alumnes -futurs ciutadans de la nostra societat- puguin aprendre de forma autònoma al llarg de la seva vida i no quedin al marge de les possibilitats que avui en dia confereixen les Noves Tecnologies per al seu desenvolupament individual i social.
Es planteja així la necessitat d'un nou currículum a establir. Un currículum no tan centrat en l'acumulació de coneixements sinó en potenciar un ús adequat de les Noves Tecnologies, millorar la capacitat de destriar-ne els continguts que hom necessita, així com fer un ús positiu de la informació que s'hi troba. Ja no és primordial acumular coneixements i informació, sinó tenir l'habilitat i capacitat de saber accedir a aquests, saber seleccionar-los, analitzar-los i desenvolupar-ne de nous a partir de la reflexió crítica i l'intercanvi d'informació amb altres persones. L'escola ha de ser un dels pilars sobre els que edificar l'anomenada Societat de la Informació i el Coneixement; sobretot ha de tenir un pes específic en el segon dels àmbits -el coneixement- que han servit per definir el model social que s'emmarca dins l'era digital.L'escola: com agent introductor de les Noves Tecnologies

Potser la principal tasca de l'Escola, ara per ara, sigui afavorir el contacte real dels nins amb les noves tecnologies, insistint especialment en la formació de l'alumne com a usuari d'aquestes. Emperò cada vegada és més necessari comptar amb les habilitats que n'afavoreixin el seu ús. I l'escola juga un paper cabdal en el desenvolupament d'aquestes habilitats i en l'alfabetització digital dels menors.
Alhora, l'Escola es converteix en un punt de referència en la democratització de les noves tecnologies. Si els avenços tecnològics tenen gran quantitat d'avantatges, una de les principals problemàtiques que es dóna al seu voltant és la gran ruptura social que pot suposar. És una realitat que certs sectors de la societat suporten unes condicions socioeconòmiqes que els dificulten disposar d'aquests recursos. Si el futur requerirà que tots tinguem la capacitat per a fer un ús diari i adequat de les Noves Tecnologies per a poder participar plenament i en igualtat de condicions en tots els àmbits de la vida, llavors, l'Escola té l'obligació de posar les noves tecnologies a l'abast de tots els futurs ciutadans.Mestres

Amb la introducció de les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació a l'Escola, el paper del mestre ha sofert una sacsejada important. Si fins al moment la seva funció es basava sobretot en la pura transmissió de coneixements, es plantegen ara nous reptes i actuacions per a aquests professionals.
A l'Escola actual i futura cal que el mestre es converteixi en un guia, en un acompanyant que dirigeixi l'alumne cap a la informació i cap a les seves preferències personals, en un sintetitzador del cúmul informatiu existent a la xarxa, insistint especialment en la discriminació de la informació útil, tot procurant despertar en els nins i joves un esperit crític i reflexiu.
El canvi, i la rapidesa en què s'ha produït, en el plantejament que dóna sentit al quefer diari del professorat, romp els esquemes tradicionals que fins fa poc eren coneguts, la qual cosa ha produït en molts casos no sols un desfasament professional sinó inclús l'aparició d'actituds contràries a aquestes noves funcions.
L'abisme generacional entre docents i alumnat és fa potser ara més evident que mai, donada la diferent actitud amb què ambdós s'enfronten, en molts casos, a les Noves Tecnologies. S'ha arribat a parlar d'una lluita de contraris entre els professors i professores que assumirien el paper de tecnofòbics i es veurien superats pels profunds canvis i la dificultat d'adaptar-se al mateixos, i els alumnes que han fet seves les eines pròpies de la societat de la informació i el coneixement i s'han convertit en fervents defensors i habituals usuaris de les Noves Tecnologies -tecnofílics-.
Alhora, també és cert que són molts els professionals de la docència que han assumit molt positivament les Noves Tecnologies com a recursos que faciliten la seva tasca i amplien la visió dels alumnes pel que fa a la seva matèria. Així, des de fa uns anys són nombrosos els espais educatius que podem trobar a la Xarxa (amb continguts classificats per matèries, pràctiques i exercicis per a encomanar als nins i joves, altres enllaços educatius, etc.). I és aquesta l'aposta que s'ha de fer; sens dubte, el camí a recórrer comença en aquest punt exacte.Alumnes

Gran part de l'alumnat que arriba a l'escola, ha establert ja un contacte precoç amb les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Ha nascut en un món en què la televisió i la radio primer, i l'ordinador, els telèfons mòbils i Internet desprès, conformen el seu entorn i la seva realitat diària.
La relació dels infants i joves amb les Noves Tecnologies ha provocat profunds canvis en els processos mentals d'aquests. Així, avui dia ens trobem un alumne que fa ús d'un pensament discontinu i simultani, un pensament global, sintètic i intuïtiu. Enfront, tenim una escola preparada per a atendre i potenciar un pensament continu, lineal, analític i reflexiu.
De quina manera cal atendre, doncs, aquest alumne que arriba a les aules? Enfront la ingent quantitat d'informació que li arriba diàriament, és important que l'escola es plantegi una pedagogia oberta i flexible, que potenciï en l'alumne capacitats per a la reflexió crítica, la interpretació i la síntesis.
Internet, màxim exponent de les Noves Tecnologies, suposa el cas més clar de la necessitat d'oferir als nins i joves habilitats idònies que els puguin servir en la seva vida adulta. És necessari guiar-los, acompanyar-los en l'exploració del món virtual, donar-los directrius bàsiques sobre què, on i com moure's per la Xarxa.Recomanacions

Com podem guiar als alumnes cap a un ús responsable i pràctic de les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació des de l'Escola? La veritat, no hi ha cap model ni vareta màgica que puguem emprar en aquest propòsit. La majoria de cops la millor eina és la pròpia experiència, el coneixement profund de la realitat i un toc de sentit comú.
El que trobareu a continuació son una sèrie de recomanacions molt generals que, potser, vos ajudaran a la hora d'intentar fer dels vostres alumnes un usuaris hàbils i responsables de la Xarxa de xarxes.Apreneu tot el que vos sigui possible de les Noves Tecnologies, en general, i sobretot d'Internet.

És imprescindible que vos sentiu còmodes en el maneig la Xarxa i la vegeu com una eina útil; si no és així vos serà difícil fomentar als vostres alumnes un ús responsable d'Internet. És per tant recomanable que vos interesseu per conèixer els principis bàsics d'Internet -què és, cóm funciona, què suposa, què podem fer amb Internet, de quina manera la podeu emprar en la vostra tasca docent, etc ...-. Si ho considereu necessari, no dubteu en formar-vos en aquest àmbit.Interesseu-vos pels hàbits "online" dels vostres alumnes

Resulta important conèixer quin ús fan els nins i joves d'Internet -quan temps passen a Internet, quin és el seu nivell d'ús de la Xarxa , què fan quan es connecten, què pensen d'Internet, ... -. Al respecte, és interessant estar al dia dels nombrosos estudis que es porten a terme en aquest àmbit -molts dels quals podreu consultar a l'aparta de Recursos de xarxasegura.net-. També podeu demanar-los a ells directament i pot ser un tema per a tractar a classe de manera comú entre tots i totes.Treballs amb Internet

Fomenteu que els alumnes emprin Internet per estudiar i aprendre. Funcionen molt bé els llistats tancats de pàgines web que els alumnes poden consultar d'un tema específic d'una assignatura qualsevol. Com a professors podeu fer un recull d'aquelles web que vos semblin més interessants per tal que els nins i nines les consultin. Aquesta manera de treballar és especialment bona amb alumnes de curta edat. Amb alumnes de secundària és recomanable fomentar que siguin ells qui cerquin a Internet i analitzin de manera crítica la informació adient per tal de seguir el curs de l'assignatura. Els alumnes de secundària poden trobar informació sobre cóm cercar a Internet i trobar informació vàlida i interessant a l'apartat de Recomanacions per als menors de xarxasegura.net.La cultura del "copy and paste"

És important, explicitar ben clarament que la informació a Internet és lliure i que qualsevol la pot emprar; però això no significa que la puguin copiar sense més. Cal tindre en compte que el plagi utilitzant Internet és un fenomen prou estès entre els joves avui en dia. La cultura del "copy and paste" ha proliferat enormement en els darrers temps. Cal, per tant, estar assabentat d'aquesta situació i deixar clar als alumnes que si empren recursos i informació provinent d'Internet han de fer referència al lloc d'allà on l'han obtinguda i qui n'és l'autor o autora. És important començar a treballar aquest aspecte des dels primers anys d'escolaritat -ja que cada cop els nins i nines és connecten amb major precocitat a la Xarxa-. La Xarxa s'ha d'emprar com a eina o recurs on trobar informació a través de la que l'alumne vagi construint el seu propi cos de coneixements, mai ha de substituir-lo en aquesta tasca.Els perills d'Internet

És recomanable, sobretot per als professors d'informàtica, tractar el tema dels principals riscos associats a l'ús d'Internet -problemes relatius a la protecció de la privacitat, la protecció de dades personals, els virus, la comunicació online quan surt al carrer, les estafes online, ....-. Per treballar aquest camp el professor o professora podrà emprar els diferents recursos i informació continguda a xarxasegura.net.

tema destacat

  1. Vídeo Ciberbullying
[+]

noticies

  1. Cinco consejos para que tus hijos naveguen seguros por Internet
  2. Tres alumnas del instituto Ramon Llul realizan un corto sobre 'bullying'
  3. Acoso escolar: Sevilla sólo cuenta con un orientador por 700 estudiantes
[+]

recursos

  1. Children’s changing online experiences in a longitudinal perspective
  2. Dossier Ciberassetjament
  3. Control parental. Com ajudar als seus fills/filles a utilitzar correctament els mitjans de comunicació.
[+]

xerrades

  1. Taller CEIP Es Pont 6è de Primària
  2. Taller Col.legi Santa Maria de Palma a 5è i 6è de Primària
  3. Taller CEIP Felip Baucà 6è de Primària
[+]

Tags XS

aspectes legals bibliotecaris bones pràctiques competència en l'ús de les noves tecnologies delictes educació educadors estudis menors mestres pares pediatres policia psicòlegs recomanacions seguretat societat tecnologia treballadors socials virus

Identitat Digital

Logo Universitat de les Illes Balears Logo Oficina de Defensa Dels Drets del Menor (ODDM) Logo Illes Balears Innovació Tecnològica Logo Obra social Sa Nostra


Logo Feder Logo Conselleria

El grup de recerca Educació i Ciutadania compta amb la consideració de Grup Competitiu i el patrocini per part de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a través de la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació de la Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia, i el cofinançament de fons FEDER.


Grup de Recerca Educació i Ciutadania, Universitat de les Illes Balears. Carretera de Valldemossa Km.7,5 C.P.: 07122 Palma de Mallorca.
Tel: 971 17 23 78