XarxaSeguraIB© 2007


llibre: menors tic 6 14 anys llibre: joves tic 15 16 anys

recomanacions

El desenvolupament accelerat i reeixit d'Internet s'ha vist acompanyat d'entrebancs. Un de remarcable és el risc que el seu ús pot ocasionar als menors. Un col.lectiu, aquest, que és el que més fa servir la xarxa i que, malgrat els perills, pot treure'n molts beneficis.Internet no només permet l'accés a una gran quantitat de recursos informatius i a un entorn de formació virtual també molt gran sinó que el seu ús pot ajudar a fomentar la creativitat, a desenvolupar les habilitats de comunicació, a facilitar els processos de participació, etc.

Internet és un mitjà de comunicació del qual se'n poden treure molts beneficis. Però també exposa a múltiples contingències desfavorables. Aquestes pàgines estan dirigides als pares que vulguin ajudar als seus fills a fer un ús assenyat d'Internet.

 • Què fa el meu fill o la meva filla a Internet?
És evident que no li podem explicar de forma concreta i específica quina utilització fan els seus fills o filles d'Internet, però sí que li podem donar a conèixer models d'ús d'Internet per part dels menors. Malgrat els models que es presenten són actuals, cal precisar que s'han d'entendre com a línees o tendències, donat que tot el que fa referència a Internet canvia molt ràpidament i les dades perden vigència amb molta rapidesa.

El fet que l'ús de les Noves Tecnologies s'hagi generalitzat al llarg dels últims anys ha fet que les generacions més joves s'hagin adaptat a una gran velocitat als canvis tecnològics i hagin fet seves les principals eines definitòries de la societat de la informació i el coneixement. Si l'anterior cohort generacional podria ésser definida com la generació catòdica pel gran impacte de la Televisió , podem parlar dels més joves de la nostra societat com de la primera e-generació o generació electrònica. Així, telèfons mòbils, Internet -i totes les seves possibilitats- i els videojocs s'han convertit en elements "naturals" en la vida dels nostres menors.

Els joves són els grans usuaris d'Internet. S'ha calculat que el 50% de la població europea menor de 18 anys són usuaris d'Internet. Aquest percentatge varia d'un país a un altre: a Dinamarca, per exemple, el percentatge arriba al 64%, mentre que a Grècia arriba tot just al 15%. En el cas d'Espanya s'ha calculat que s'arriba al 45%.

Cercar informació, comunicar-se i entretenir-se: els tres grans usos

De manera resumida podem parlar dels següents usos d'Internet per part dels menors:

 • Cercar informació: Internet és una inesgotable font d'informació, tant per la immediatesa en accedir a aquesta, com per la possibilitat d'accedir-hi des de qualsevol lloc i a qualsevol moment així com per la quantitat de recursos que ofereix. La informació a la xarxa és quasi il·limitada i per a trobar allò que ens interessa es solen emprar cercadors que ens ajuden a trobar informació relacionada amb el tema o temes que ens interessen. Els menors cerquen informació a la Xarxa tant per a interessos personals com per a realitzar treballs de l'escola.
 • Contactar i comunicar-se amb altres persones: Internet és una potent eina de comunicació. Els joves empren amb molta freqüència recursos com el correu electrònic, el xat i el sistema de missatges instantanis per a comunicar-se amb altres cibernautes. Però a Internet també és possible compartir i intercanviar arxius i informació -música, pel·lícules, fotografies, etc.- o accedir a grups de discussió sobre temes específics. Establir contactes a través d'Internet és quelcom força popular entre els menors, que ho interpreten com un exercici divertit i una extensió de la seva vida social.
 • Jugar a jocs interactius: És una altra de las raons fonamentals per a la que els joves empren Internet. A la Xarxa els joves obtenen (descarreguen) jocs i també hi poden jugar -bé sols o bé amb altres persones que estiguin connectades a Internet-.

Hi ha, però, diferències importants segons l'edat dels usuaris. A trets generals es pot afirmar que:

- Els menors d'edats compreses entre els 4 i 12-14 anys utilitzen la Xarxa , eminentment com a eina per a cerca d'informació.

- Els adolescents (entre 12-14 i 17 anys) utilitzen la Xarxa com a eina de comunicació (xat, correu electrònic, ...), per a jugar online i per a descarrega de programes i arxius de la Xarxa.
 
 • Quins són els aspectes positius d'Internet per els meus fills?
Són molts els beneficis que Internet proporciona als joves: pot fomentar la creativitat i ajudar a desenvolupar les habilitats de comunicació; permet l'accés a recursos informatius ingents i a un entorn de formació virtual també molt gran; pot facilitar els processos de participació, etc.
 • Quins són els principals riscos d'Internet pels joves?
"De la mateixa manera que en el món real, necessitem prendre precaucions a Internet per tal de protegir a les nostres famílies dels possibles perills".

Pot ésser Internet un espai perillós per als menors? La resposta és clara: sí. Malgrat la rotunditat d'aquesta afirmació, no convé donar una imatge massa alarmista al respecte. Internet és una eina poderosíssima en mans de qualsevol persona -sigui quina sigui la seva edat-. Internet i les Noves Tecnologies en general ofereixen, sense cap mena de dubte, immenses possibilitats tan a nivell de comunicació com a nivell d'accés a grans quantitats d'informació. Però la Xarxa també ens pot presentar una cara menys benèvola i pot amagar perills que haurem de conèixer per tal d'afrontar-los amb responsabilitat i amb garantia de no caure en el seu parany.

L'analogia és clara: Internet es podria comparar amb una infinita biblioteca en la que tot hi té cabuda. La Xarxa és, per definició, un espai de llibertat on hom pot trobar tot tipus d'informació i recursos. Però a més de tota la informació recollida a aquesta biblioteca, l'usuari de la Xarxa pot establir contacte directe amb altres persones i/o entitats i organismes que entren a aquest espai; pot comunicar-se, pot intercanviar informació i opinions, pot establir relacions de compra i venda de bens i serveis i fins i tot hi pot jugar.

- Internet presenta perills per els menors.

Els principals perills es poden organitzar en les categories següents:

 • Contactes a Internet: El fet de no veure ni escoltar (a no ser que s'estableixi una comunicació multimèdia, per exemple mitjançant una webcam) amb qui s'està interactuant fa que no es pugui estar segur de si la persona amb la que contactem és realment qui afirma ser. Les sales de xat són particularment un espai molt freqüentat per menors, sobretot adolescents. Els xats, així mateix, són espais molt utilitzats per pedòfils per contactar amb menors als que intenten convèncer per a conèixer fora d'Internet. A Espanya no s'han produït masses casos en aquest sentit, però en països com el Regne Unit, Bèlgica, Estats Units, Suècia i Alemanya es coneixen bastants exemples d'aquesta pràctica. Els menors, de vegades, quan estan a Internet i se'ls demana alguna dada personal (nom, adreça, nombre de telèfon, etc.) la donen sense estar segurs de qui és la persona que els ho demana ni de per a què els ho demana. Aquesta informació personal pot ser mal utilitzada per la persona que s'ha fet amb ella i pot, per exemple, inundar la bústia de correu electrònic de missatges ofensius, propaganda o correu no desitjat
 • Contingut a Internet: La major part de material que podem trobar a Internet és del tot legal, decent i honest. Però és fàcil trobar a Internet material que pugui ser poc adequat per als menors i pugui resultar reprovable des del punt de vista ètic i moral. Entre d'altres materials que entrarien dins d'aquesta classificació es pot esmentar: pornografia, material que inciti a la violència, continguts de caire xenòfob o racista, informació no veraç i tergiversada.Però també podem trobar a Internet material clarament il·legal com puguin ser imatges d'abusos sexuals a menors, apologia del terrorisme, incitació a la violència, etc. Ca dir, però, que malgrat aquest tipus de material és accessible a la Xarxa, fer-se amb ell no és senzill i no apareix per casualitat a la nostra pantalla. Un altre dels perills relacionat amb els continguts accessibles a Internet té a veure amb la promoció del consumisme que es fa des de determinades webs i que tenen en el seu punt de mira als més joves com a segment de població objectiu dels seus productes i serveis.
 • Virus i demés aspectes tècnics: Els virus informàtics que s'expandeixen a través de la Xarxa poden causar problemes seriosos als nostres equips. Moltes vegades aquests venen camuflats dins de correus electrònics que en obrir-los deixen entrar el virus dins del nostre ordinador. També trobem el cas de persones (hackers o pirates informàtics) que intenten entrar en els nostre ordinador per a causar un dany al mateix o emprar el nostre sistema. Els moments en el que els nostres equips són més vulnerables a sofrir qualque atac són, essencialment: quan obrim un correu electrònic, quan participem a una partida online de qualque joc i quan descarreguem qualque programa o arxiu al nostre ordinador.
 • Fraus comercials: La xarxa, i en general les noves tecnologies, s'han convertit en una eina mitjançant la qual es poden dur a terme els delictes convencionals d'una manera més ràpida i extensa. Així, els fraus a Internet han augmentat bastant al llarg dels darrers anys. Els més joves, com és lògic, no en són immunes. Els menors, malgrat no realitzen habitualment compres a través d'Internet, sí són habituals visitants a pàgines de subhastes on hom pot fer-se amb articles que ofereixen altres cibernautes a preus molt reduïts. El que succeeix, amb masses ocasions, és que un cop ambdues parts arriben a un pacte, la persona que posa a la venda un producte no l'arriba a enviar mai al comprador que ha pagat uns diners per un producte que no rebrà.
 • Addicció: Darrerament s'ha anat advertint des de col·lectius professionals, com són psicòlegs, psiquiatres i educadors, d'un possible augment dels casos de joves que presenten patrons de conducta addictius a Internet. Pel que fa a aquest fet, un estudi presentat l'any 2002 des de l'Oficina del Defensor del Menor i l'Associació Contra la Pornografia Infantil (ACPI), parlava d'un 11% de menors que es connecten habitualment a la Xarxa com de menors addictes a Internet. Cal, de tota manera, posar en quarantena aquestes dades, donat que els indicadors per a definir l'addicció a Internet no estan encara massa desenvolupats ni ben definits.


Recomanacions
 • Nins i nines entre 4 i 8 anys
D'acord amb nombrosos estudis, sembla clar que, al llarg dels darrers anys, l'ús d'Internet incrementa de manera molt ràpida i important entre la població en edat preescolar. Els menors amb edats compreses entre els 4 i 8 anys presten una atenció molt limitada a allò que apareix a la pantalla de l'ordinador i no es fixen massa, com és lògic, en els continguts d'allò que troben a Internet -sobretot si es compara amb subjectes d'edat més avançada-. En aquestes edats, allò que atrau l'atenció dels menuts cibernautes són aspectes perifèrics o secundaris com puguin ser: imatges, sons, dinamisme de certes webs, etc. Aquests elements esdevenen estímuls molt potents per al desenvolupament cognitiu del menor. Així mateix, la xarxa pot ajudar a desenvolupar les seva capacitat lecto-escriptora i comunicativa.

Els adults tenen un rol molt important en la introducció dels més petits a la xarxa ja que a aquestes edats els menors són encara força dependents d'altres persones per tal d'usar Internet.

Els nins i nenes amb edats compreses entre els 4 i 8 anys:

No tenen desenvolupada la capacitat de reflexionar críticament sobre allò que se'ls presenta.
Recomanacions:

 • Estar sempre presents quan es connecten a Internet i col·laborar amb ells en el "descobriment" del món virtual
 • Crear un entorn personalitzat allà on el menor podrà trobar recursos adients per a la seva edat i desenvolupament (per exemple: arxivant les pàgines que més agraden al menor en una carpeta de pàgines preferides que aquest podrà consultar sense necessitat de cercar-les).
Poden sentir-se ferits o agreujats per imatges que es troben a la Xarxa -ja siguin vertaderes o simples enganys-.
Recomanacions:

 • Mantenir l'ordinador en un lloc públic de la casa des del que es pugui visualitzar el contingut de les pàgines que el menor visita
 • Promoure l'ús de cercadors infantils
Són vulnerables a missatges que pretenen obtenir les seves dades personals.
Recomanacions:

 • Promoure una comunicació fluida amb el seu fill per a que aquest pugui consultar-li dubtes o problemes relatius a la Xarxa i al seu ús
 • Explicar què és la privacitat i perquè és important conservar les nostres dades personals enfora d'altres persones. És recomanable que els menors d'aquestes edats no entrin a xats ni a fòrums de discussió i que no utilitzin el correu electrònic
 • Nins i nines entre 8 i 12 anys
Els menors amb edats entre els 8 i 12 anys estan força interessats en les activitats dels nins i nines una mica majors que ells. Comencen a desenvolupar el sentit de la moral y la seva identitat de gènere. També es a aquestes edats que es comencen a mostrar les primeres mostres d'independència respecte dels pares. Utilitzen Internet per a cercar informació per a treballs de l'escola. Els menors amb edats compreses entre els 8 i 12 anys contemplen Internet com un espai de diversió i on passar estones d'oci personal. Comencen a utilitzar la Xarxa com una eina de comunicació i són incipients usuaris dels xats i el correu electrònic. També mostren interès pels jocs en xarxa i per descarregar-se programes i música des d'Internet. És a aquesta edat quan comencen a mostrar interès en conèixer el funcionament de la Xarxa i les possibilitats que aquesta els ofereix.

Els nins i nenes amb edats compreses entre els 8 i 12 anys:

Es mostren interessats i encuriosits per tot allò nou i que els hi resulta atractiu.
Recomanacions:

 • Controlar el temps que estan "connectats". És important que Internet i les Noves Tecnologies en general no siguin l'únic espai d'oci i diversió del nin
 • Pactar i establir conjuntament uns horaris de connexió a Internet
Senten que controlen les eines pròpies de les Noves Tecnologies.
Recomanacions:

 • Advertir sobre els possibles perills que s'amaguen a Internet -sobretot els relatius a la protecció de la seva privacitat, els perills d'atacs als ordinadors i sistemes i el risc de conèixer gent a la Xarxa de qui no en saben res-.
 • Mantenir l'ordinador en un lloc públic de la casa. Cal intentar que l'ordinador i Internet esdevinguin elements de contacte familiar i no de disgregació.
No tenen desenvolupada completament la capacitat analítica de tot allò que els hi arriba des d'Internet.
Recomanacions:

 • Ajudar-los a cercar informació per a treballs de l'escola. Analitzar aquesta informació plegats i fomentar el diàleg entre ambdues parts sobre el contingut de la informació obtinguda.
Es troben a una etapa força important en el seu creixement sexual i troben a Internet un món immens per aprofundir en la seva sexualitat i en el seu desenvolupament.
Recomanacions:

 • Mantenir una relació fluida i estable amb el seu fill/a que permeti parlar obertament dels continguts de les pàgines web que visita
 • En l'educació global de la persona és important l'educació sexual i no s'ha de deixar de banda
Són vulnerables a missatges que pretenen obtenir les seves dades personals.
Recomanacions:

 • Advertir-los de la perillositat de perdre el control de les nostres dades personals
 • Parlar amb el seu fill/a sobre els amics que està fent a Internet
Són vulnerables a les estratègies de marketing i al consumisme que es propaga a través d'Internet.
Recomanacions:

 • És una etapa favorable per a fomentar una actitud crítica enfront el marketing i consumisme desmesurat
 • Joves entre 13 i 17 anys
Es força habitual que els adolescents transitin per períodes de baixa autoestima, que cerquin l'aprovació i la inclusió en el grup d'iguals -en aquestes edats, la socialització de la persona té un alt contingut grupal i els amics es converteixen en elements molt importants en la vida dels adolescents-; i en certa manera, com a conseqüència d'això, es mostrin menys actius alhora de complir amb les expectatives dels seus pares. Els adolescents necessiten per una part trobar la seva identitat grupal i sentir-se independents. Són persones madures que poden interactuar amb el món que els envolta de manera raonada i crítica. En general, els adolescents, com a estratègia de reafirmació personal, es mostren molt interessats per tot allò que els hi resulta innovador i que pugui trencar amb maneres de fer i de pensar dels seus majors; malgrat el seu escàs bagatge en quant a les seves experiències vitals els impedeix jutjar la vàlua d'aquestes actituds i maneres de pensar i relacionar-se amb tot allò que els envolta.

Els adolescents veuen en la Xarxa , bàsicament, una eficaç eina de interacció i comunicació i un espai d'oci. Així els usos més freqüents dels adolescents són: participar a xats, comunicar-se amb els seus amics a través dels sistemes de missatgeria instantània (Messenger, ICQ, AOL Aim ...), enviar missatges a través del correu electrònic, jugar a jocs online, descarregar-se música i pel·lícules i descarregar-se logos i tons per al telèfon mòbil. També utilitzen Internet com a font d'informació i consulta, encara que amb menys freqüència que les activitats abans esmentades. Sobretot els adolescents -nois- busquen sobrepassar límits i és habitual que mostrin interès per pàgines d'humor, de continguts violents i fins i tot de contingut explícitament adult.

Els joves amb edats compreses entre els 13 i 17 anys:

Mostren interès per tot allò que és nou i que va contra el sistema establert pels adults.
Tenen desenvolupada la capacitat analítica, emperò la manca d'experiència i l'ànsia per conèixer els pot confondre i dur a cometre errors quan jutgen informació i continguts que troben a la Xarxa.
Recomanacions:

 • Advertir-los que no tot allò que apareix a Internet és verídic. Per a fer això es poden posar exemples de pàgines que fan apologia del terrorisme, o exaltació de la violència, etc. Es poden utilitzar, de tota manera, milers d'exemples que poden servir per a encetar un diàleg amb el seu fill/a. És important que ell/a doni el seu punt de vista i que senti que té tant de valor com el seu.
 • Parlar amb ells sobre la amoralitat de molts dels continguts que es troben a Internet i de la necessitat de ser crítics enveres aquests
Estan interessats en relacionar-se amb altres cibernautes online i hi veuen una possibilitat de conèixer persones de l'altre sexe.
Amb més freqüència que els més joves, els adolescents queden en el "món real" amb persones que han conegut a Internet.

Recomanacions:

 • Advertir-los que trobar-se amb qualcú que han conegut a Internet pot ser perillós.
 • Advertir-los que és probable que les persones que coneixen a Internet no siguin qui realment afirmen ser.
 • Intentar establir una comunicació fluida amb el seu fill/a i conèixer sempre amb qui es comunica.
Passen moltes hores al davant de l'ordinador i poden arribar, en casos extrems, a presentar quadres addictius.
Recomanacions:

 • Estar atents al temps que passen a Internet
 • Estar atents a si, pel fet d'estar connectats a Internet, deixen de fer activitats que els hi agraden
 • Estar atents a si s'han distanciat de les seves amistats del "món real" i n'han fet de noves a Internet
 • Recomanar-los que cada cop que entrin a Internet sigui perquè ho necessiten i en tenen ganes i no com una manera de perdre el temps
Poden ser víctimes fàcils de fraus comercials.
Recomanacions:

 • Recomanar al seu fill/a que consulti amb vostè abans de realitzar cap tràmit econòmic a Internet
 • Suggerir al seu fill/a que només compri online a pàgines molt conegudes i que a ser possible sempre pagui contra reembors.
pujar

tema destacat

 1. Vídeo Ciberbullying
[+]

noticies

 1. Cinco consejos para que tus hijos naveguen seguros por Internet
 2. Tres alumnas del instituto Ramon Llul realizan un corto sobre 'bullying'
 3. Acoso escolar: Sevilla sólo cuenta con un orientador por 700 estudiantes
[+]

recursos

 1. Children’s changing online experiences in a longitudinal perspective
 2. Dossier Ciberassetjament
 3. Control parental. Com ajudar als seus fills/filles a utilitzar correctament els mitjans de comunicació.
[+]

xerrades

 1. Taller CEIP Es Pont 6è de Primària
 2. Taller Col.legi Santa Maria de Palma a 5è i 6è de Primària
 3. Taller CEIP Felip Baucà 6è de Primària
[+]

Tags XS

aspectes legals bibliotecaris bones pràctiques competència en l'ús de les noves tecnologies delictes educació educadors estudis menors mestres pares pediatres policia psicòlegs recomanacions seguretat societat tecnologia treballadors socials virus

Identitat Digital

Logo Universitat de les Illes Balears Logo Oficina de Defensa Dels Drets del Menor (ODDM) Logo Illes Balears Innovació Tecnològica Logo Obra social Sa Nostra


Logo Feder Logo Conselleria

El grup de recerca Educació i Ciutadania compta amb la consideració de Grup Competitiu i el patrocini per part de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a través de la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació de la Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia, i el cofinançament de fons FEDER.


Grup de Recerca Educació i Ciutadania, Universitat de les Illes Balears. Carretera de Valldemossa Km.7,5 C.P.: 07122 Palma de Mallorca.
Tel: 971 17 23 78